Jak citovat v textu

Jak citovat v textu
Jak citovat v textu

Při psaní odborného textu je nutné jednoznačně identifikovat zdroje, z nichž jste informace čerpali. Čtenáři tím umožníte zpětně tyto zdroje vyhledat a ověřit si tak vaše tvrzení. Navíc tím zvýšíte důvěryhodnost svého textu. Odkazování na původní zdroj informací se říká citování. Jak s citací pracovat si ukážeme níže. 

Etika psaní odborného textu a jak citovat

Vždy byste měli dbát na to, aby bylo jasné, z kterých dokumentů jste čerpali a v kterém případě jde čistě o váš text, který od jiného autora nečerpá. Pokud jste část textu převzali, měli byste tuto skutečnost řádně uvést v podobě citace. V opačném případě se podle zákona jedná o plagiátorství. Bibliografické citace by tedy měly být uvedeny u každé odborné publikace, včetně závěrečné práce na vysokých školách. Citovat by se ale mělo například i v případě prózy, kdy odkazujete na jiného autora.

Soupis citací by měl být uspořádán jednotným způsobem. Vhodný způsob citování si vyberete s ohledem na to, co a kde chcete publikovat. Můžete se setkat s různými normami, z nichž nejčastější jsou citační mezinárodní normy ISO 690 a ISO 690-2.

Jak správně citovat v textu

Citace v textu tedy může mít mnoho podob, odvíjející se kromě jiného i od zdroje, z něhož čerpáte, případně z daného rozsahu tohoto zdroje. Co se týče rozsahu, může jít o přímou citaci/výňatek, parafrázi, nebo i celé dílo.

Citace v textu ISO 690 a ISO 690-2

ISO 690 obsahuje pravidla psaní a odkaz bibliografických citací, a týká se tištěných monografických publikací, jejich částí, článků z časopisů nebo patentových dokumentů.

ISO 690-2 obsahuje v podstatě tatáž pravidla, ale týká se veškerých elektronických zdrojů. Za příklad uveďme: elektronické časopisy a jejich články, diskusní fóra, elektronické zprávy (online i na pevných nosičích), monografie, databáze, počítačové programy a jiné…

Údaje se z citovaných dokumentů přepisují v přesném znění originálu. V takovém případě není třeba dohledávat jakékoli chybějící údaje. Například ISBN není nezbytné. U online zdroje je nutné uvést URL adresu konkrétního textu, z něhož čerpáte, nikoli adresu webové platformy. Nezapomeňte při tom na jednotný styl zapisování.

Jak citovat v textu normou APA

Norma APA je jednou z nejpoužívanějších citačních norem, která autorovi ukládá několik pravidel:

Autor a rok vydání zdroje textu se oddělují čárkou: (Novák, 2000).

Při citaci vícera autorů se pro oddělení používá znak &: (Novák & Němec, 2000).

Při citací vícera publikací se zdroje oddělují středníkem: (Novák, 2000; Němec, 2003).

Při odkazu na konkrétní část textu se udává ještě číslo strany, na níž je text vytištěný: (Novák, 2000, s. 100).

Veškeré použité zdroje pak ještě musíte uvést na konci textu v přehledném a kompletním seznamu, seřazeného podle abecedního pořadí.

Harvardský systém citování

S obecnými pravidly harvardského systému se coby čtenář každý z nás jistě již někdy setkal. U tohoto stylu se udává jméno autora a rok vydání citovaného zdroje, a to formou: „(jméno, rok, popřípadě ještě rozsah stran)“. Pokud se jméno autora vyskytuje v textu, stačí dát do kulatých závorek rok a rozsah: „Novák (2000, s. 100)“. Uvádět rozsah citovaných stran je však povinné pouze u přímé citace.

U doslovné citace z jiného zdroje navíc musíte použít uvozovky. Za větou v uvozovkách pak uvedete zdroj ve formátu, který si vyberete a s nímž budete pracovat v rámci celé vaší práce. Budeme li se držet harvardského stylu, vypadalo by to takto: „Citovaná věta nebo část textu.“ (Novák 2000, s. 100).

U parafráze z původního zdroje přebíráte informaci, kterou si upravujete vlastními slovy. V takovém případě uvozovky nepoužíváte, ale i tak je nutno uvést zdroj informací. Takže zcela postačí: (Novák 2000, s. 100).

U odkazu na celé dílo uvádíte jméno a v závorce rok vydání: Novák (2000).

Jak citovat Wikipedii v textu

Webové stránky očíslované obvykle nejsou, takže pokud čerpáte z nich, stačí do závorek uvést pouze autora a rok: (Novák, 2000).

Články na Wikipedii však vznikají jako kolektivní dílo a autorů je tedy povícero. U většiny článků na Wikipedii je na jejich konci uveden seznam použitých zdrojů. Můžete tedy potřebné informace vyhledat v těchto zdrojích a odcitovat je.

Jinak Wikipedie nabízí nástroj pro citace. V levém panelu naleznete nabídku. V záložce „Nástroje“ naleznete „Citovat stránku“, která vás odkáže na web s připravenými citacemi. Tam si vyberete požadovanou normu a zkopírujete.

Jak citovat video v textu

Při citování z videa nebo filmu je vždy nutné uvést jeho zdroj, a k tomu tyto informace: název, autor, formát, den citace, rok publikace či vydání, a odkaz na zdroj (je li to možné).

Například: Léčivý sirup proti kašli ze smrku a borovice – zaštipování jehličnanů a výroba sirupu. In: Youtube (online) 29. 5. 2020 [cit.2022-08-16]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JTbwpxI7_BQ&list=PLGodkyig-eGxcVKK1p6WGB3s33Xj4KOxk&index=1&t=1s&ab_channel=Zahrada. Od uživatele Zahrada.

Citace více autorů v textu

Pakliže citujete text, na němž se podílelo více autorů než jeden, uvádíte citaci dvěma způsoby. Pokud šlo o dva až tři autory, uvedete jména obou autorů a rok publikace: (Novák, Němec 2000), nebo (Novák a Němec 2000); případně: (Novák, Němec a Ševčík 2000). Stejně jako výše, u konkrétní citace části textu můžete udat ještě konkrétní stranu či strany. Neuděláte chybu, pokud budete co nejkonkrétnější. Např.: (Novák, Němec a Ševčík 2000, s. 100-101).

V druhém případě můžete uvést pouze jméno prvního autora, a zbytek nahrazujete zkratkou: (Novák a kol. 2000) nebo (Novák a kol. 2000, s. 100).

Pokud uvádíte dva či více zdrojů odkazující na jedinou část vašeho textu, dáte autory do jedněch kulatých závorek a oddělíte středníkem: (Novák 2000, s. 100; Němec 2002, s. 53; Ševčík 2005, s. 38). Zdroje uvádíte za sebou buď abecedně podle jména, nebo podle roku vydání.

Pokud autor chybí, použijete název díla: (Etiketa, 2000, s. 100).

Jak citovat zákon v textu

Citování zákonů a dokumentů z legislativy není vázáno žádnou ucelenou normou. Nejčastěji se ale setkáte s citováním v závorkách takto: (zákon č. X/rok Sb.). Na konci textu tento zákon uvedete v celém znění.

Mám rád domácí tvoření a návody jak si věci udělat a vytvořit doma. Správným postupům a návodům se věnuji již 5 let a dokáži v kreativním tvoření pomoci a poradit.